תנאי שימוש אינדקס מטפלים – למטפלים הנרשמים לאתר ומשתמשים בו

 1. כללי:
 • חברת א.י.ת.נ. משמעות בע"מ, ח.פ 516069648 (להלן: "המפעיל") הינה המפעילה של אתר אינטרנט בכתובת  metaplim.info (להלן: "האתר"), במסגרתו ניתן להיחשף למאגר מטפלים מתוך היצע המטפלים המופיעים באתר ולהירשם לטיפול אצלם.
 • "מטפל/ים" ו/או "מפרסם" – כל מי שמציג את עצמו ו/או את עסקו ו/או את שירותיו או מוצריו באמצעות האתר למשתמשים.
 • "משתמש/ים" – כל מי שעושה שימש באתר, בכל דרך שהיא, כולל: גלישה באתר, קריאת החומרים באתר, הרשמה ו/או רכישה באמצעות או דרך האתר, חיפוש מטפל או שירות באתר וכל שימוש אחר, מכל מכשיר שהוא, כולל מטפל.
 • האמור בתנאי השימוש בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אך האמור בו פונה לנשים וגברים כאחד.
 • במידה שיתעורר סכסוך בין הצדדים, על הסכסוך יחול דין ישראלי ולבית משפט השלום בראשון לציון (או לבית משפט מוסמך אחר, על פי העניין, במחוז מושבו של בית משפט השלום בראשון לציון) תהיה הסמכות הבלעדית לדון בסכסוך.
 • פרטי התקשרות עם מפעיל האתר הינם כדלקמן:

כתובת מייל: yamitrogabitmail@gmail.com

מספר טלפון: 0585800680

 1. התקשרות עם מטפלים המופיעים באתר:
 • המשתמש מתקשר באופן ישיר עם המטפלים המופיעים באתר, באחריותו המלאה, ואין האתר מהווה גורם מקשר או מתווך או מפנה או ממליץ ואינו מהווה חלק מהתקשרות המשתמש עם המטפל.
 • משתמש המעוניין לפנות למטפל לצורך קבלת שירות יכול למלא פרטים בדף יצירת קשר במקום המיועד לכך באתר, ופרטי הפונה יועברו באופן אוטומטי לדואל של המטפל, אשר יוכל ליצור קשר עם הפונה. לחילופין, המשתמש יוכל ליצור קשר ישיר עם המטפל, בהתאם לפרטי יצירת קשר שיופיעו באתר.
 • המשתמשים נדרשים למסור פרטים אמיתיים ונכונים, וכן לפנות למטפלים בצורה מכבדת, להשתמש בשפה ראויה לא להציע למטפלים באתר הצעות בלתי ראויות, פוגעות או בעלות אופי מיני. אחרת האתר יהיה רשאי לחסום משתמש משימוש באתר, ולמסור את פרטיו לגורמי אכיפת החוק או לרשות שופטת או למטפל עצמו או לנקוט כנגדו הליכים משפטיים, במידת הצורך.
 • מטפל אשר קיבל פניה בעלת אופי מיני או פוגעני מתבקש לשלוח התראה לאתר על כך, עם העתק הפניה ופרטי הפונה.
 • האתר אינו אחראי לכל התקשרות ו/או התנהלות של המשתמש מול המטפלים המופיעים באתר, ועצם הופעת המטפל באתר לא תתפרש כהמלצת האתר לפנות אליו או להתקשר עימו ולא תתפרש כהבעת עמדה או חוות דעת על המטפל, וכל התקשרות תיעשה באופן ישיר מול המטפלים.
 • האתר אינו אחראי לתוכן המוצג על ידי המטפלים המופיעים באתר. המטפל מתחייב למסור לאתר את החומרים המקוריים שלו, תמונות שניתן להעלות לאתר יהיו אך ורק תמונות שהמטפל מסר את שמו של הצלם (קרדיט יינתן לצלם בתחתית התמונה). כל החומרים, הלוגו, הסלוגן וכל חומר אחר המועבר לאתר על ידי המטפל יהיה אותנטי וללא כל זכויות ו/או טענות של צד ג' בכל הקשור לקניין רוחני. המטפל יהיה רשאי להעלות קובץ קולי לעמוד שלו באתר לצורך הצגה עצמית והזמנת המטופלים להגיע אליו (באמצעות העלאתו לקישור שיקבל על ידי האתר) והוא מסכים בזאת כי האתר יהיה רשאי להשתמש בקובץ כדי להעלות אותו לעמוד של המטפל באמצעות האתר https://soundcloud.com ולשימוש זה בלבד.
 • המטפל מתחייב, שבמקרה שבו האתר ייתבע על ידי צד ג' כלשהו עקב פרסום חומרים בטענות הקשורות לזכויות קנייניות בחומרים שהועברו על ידי המטפל לאתר, המטפל ישפה ויפצה את האתר בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה, כולל הוצאה בגין ייעוץ וייצוג משפטי או כל ייעוץ אחר הכרוך בכך, שייגרם לאתר בעקבות זאת.
 • שימוש באתר או במידע המוצג בו או פניה למטפל בכל דרך שהיא, לא יחליפו בשום דרך, התייעצות עם איש מקצוע מתאים במקרה הספציפי. במקרה חירום רפואי, יש לפנות לגורמים המתאימים בהקדם האפשרי.
 • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש עקב פניה למטפלים באתר או עקב התקשרות עם מטפלים המופיעים באתר או עקב הסתמכות על מאמר או מידע המופיע באתר.
 • המטפל פותר את האתר מכל אחריות להתקשרות שבינו לבין המטופלים, ומתחייב לשפות ולפצות את האתר בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה כולל בגין ייעוץ משפטי, על ידי מטופל שהגיע אליו דרך האתר או בעקבות פרסומו באתר והוא בעצמו לא יתבע את האתר בגין כל עניין הקשור בהתקשרותו מול המטופל ולא יבוא לאתר בטענות מכל סוג שהוא.
 1. תנאי שימוש באתר:
 • השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו על ידי משתמשים כפוף לתנאי שימוש המפורטים כאן (להלן: "תנאי שימוש") והשימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים אלה ולאמור בהם, על כן, המשתמשים נדרשים לקרוא תנאים אלה בעיון רב ולהקפיד על הכללים המפורטים בתנאי השימוש והשימוש באתר מהווה אישור והסכמה לתנאים אלה.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש או לעדכנם מפעם לפעם, ותחולתם תהיה מרגע פרסומם, וזאת ללא צורך בהודעה מראש או הסכמה כלשהי של המשתמשים.
 • השימוש באתר מיועד לשימושם הפרטי של המשתמשים (המטופלים הפונים למטפלים) ואינו מיועד לכל שימוש מסחרי, למעט של האתר עצמו. האתר רשאי לעשות שימוש מסחרי או שיווקי במידע הנאסף באתר ועל ידו על המשתמשים בו.
 • המשתמש באתר מאשר בזאת לאתר או למפעילו לשלוח הצעות שיווקיות (כמוגדר בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982) בכל נושא שהאתר עוסק בו או בנושאים דומים. אם אינך מעוניין בקבלת הצעות כנ"ל, יש לשלוח על כך הודעה לאתר.
 • במידה שהמשתמש עובר באמצעות קישור לאתר חיצוני של מטפל כלשהו ו/או של מפרסם באתר או של כל צד ג' שאינו האתר עצמו, האחריות לכך הינה של המשתמש בלבד, ואין האתר אחראי לחומר או תוכן המוצג באתרים של צד ג' או לתנאי השימוש בו, גם אם הקישור לאתר של צד ג' מופיע בתוך עמוד מעמודי האתר.
 • בכל מקרה שבו המפרסם מפרסם חומר ו/או מאמר, אין האתר אחראי לאמור בו והשימוש באמור בחומר זה הינו באחריות המשתמש בלבד, והוא לא יוכל לבוא בטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי האתר.
 • המטפל נדרש למסור את הפרטים הנכונים אודותיו ולא להטעות את המשתמשים או הפונים אליו בשום עובדה ו/או עניין ו/או פרט, ובמידה שפרט כלשהו מתוך הפרטים המופיעים באתר משתנה, המטפל מתחייב להודיע על כך לאתר באופן מיידי.
 • המטפלים המופיעים באתר מתחייבים לשמור על אתיקה מקצועית ועל כבוד המקצוע הן בתוך האתר והן מחוצה לו ולא לפרסם חומרים האמורים להתפרש כלשון הרע או הוצאת דיבה או רכילות על מטפל אחר המופיע באתר.
 • המשתמשים אינם רשאים להשתמש בחומרים המוצגים באתר, להעתיק או לשכפל או להפיץ אותם לכל גורם שלישי או להציג אותם כחומרים שלו. כל החומרים המוצגים באתר שייכים לאתר ומשתמש שיעשה בהם שימוש יהיה חשוף לנקיטת הליכים משפטיים כנגדו.
 • למען הסר ספק, המטפל שמעביר את התוכן והמידע אודותיו לאתר, יכתוב חומר מקורי שלו ולא יעתיק מידע זה מאתר או כל מקום אחר. תוכן עמוד המטפל יעבור עריכה על ידי האתר, ורק לאחר מכן יפורסם באתר. תכנים אחרים שיפורסמו ללא עריכה חייבים להיות מקוריים ולא מועתקים מאתרים אחרים. זכויות בגין התוכן אודות המטפל שיופיע באתר שייכות אך ורק לאתר, והמטפל לא יהיה רשאי להעתיק או להציג תוכן זה בשום מקום אחר. העתקת חומר מאתר אחד לאחר, פוגע באופן משמעותי בשיווק האתר בכלל ובתכנים  והמטפלים המופיעים בו, ועלולים לגרום נזק משמעותי לאתר, למטפל עצמו וליתר המטפלים המופיעים בו. לאור זאת, מטפל אשר יעביר לאתר חומר לא מקורי או יעתיק תוכן מהאתר למקום אחר או ממקום אחר לאתר (כולל את תוכן האודות וכל תוכן אחר שלו שעלה לאתר), האתר יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לאתר לאלתר, ללא כל החזר כספי.
 • האתר אינו מתחייב לפעול בכל שעות היום ובכל ימות השבוע / החודש, וייתכנו תקלות או שיבושים או טעויות או תקלות. האתר רשאי לסגור את האתר או להשבית אותו לצמיתות או זמנית, לשנות את מראה האתר או התכנים והמטפלים המופיעים בו, ללא כל צורך בהודעה מראש למשתמשים.
 • האתר אינו חסין מפני חדירה בלתי מורשית של צד ג' ואין האתר לוקח על עצמו את האחריות לחדירה מסוג זה. המשתמש מתחייב לאבטח את החיבור לאינטרנט ו/או את המכשיר שבו הוא משתמש לצורך גלישה באתר.
 • אין לעשות סריקה רובוטית של האתר. האתר יהיה רשאי לתבוע משתמש בגין כל נזק שייגרם לאתר בעקבות זאת.
 • בכל מקרה של הפרה של המשתמש את תנאי השימוש, האתר או מפעילו יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המשתמש, אשר יהיה חייב לשפות ולפצות את האתר או את מפעילו בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו להם.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק התקשרותו עם מטפל המפר תנאי מתנאי האתר, ללא כל צורך בנימוק החלטתו לעשות כן ו/או לחסום את המשתמש משימוש באתר, ללא קבלת החזר כספי.